ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠫᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ

ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮ᠂

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ

ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠠᠮᠰᠠᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠂

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

ᠡᠷᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯ

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠯ

ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂

ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠣᠠᠴᠤᠭᠤᠢ ᠫᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ

ᠣᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠤᠮ

ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠯᠥᠢᠷᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂   

ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠨ᠃   

ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠩᠭᠡᠨ

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠡᠳᠡᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ

ᠪᠦᠷᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌

ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤ ᠣᠬᠤᠰᠭᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ

ᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠢᠯᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠭᠠᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠮᠤᠰᠭᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠮᠳᠤ ᠣᠰᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠂

ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠰᠤ

ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠂

ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠤᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠪᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠂

ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︕   


     1994.12.11


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠫᠣ·ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠣᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3002
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ