ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ

ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠳᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ

ᠦᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ

ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠦᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠪᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠭᠦᠪᠦᠯᠵᠡᠭᠡᠳ

ᠮᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

                    

     2013.10.19


ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪ᠊·ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2740
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ