ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠫᠠᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠠ

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ᠂ ᠫᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠳᠦᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ

ᠣᠯᠵᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ᠂ ᠣᠪ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠣᠮᠤᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ

ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠤᠮ

ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠷ᠂ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠶᠤᠮ

ᠯᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠷᠵᠠ ᠶᠤᠮ

ᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠵᠥᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠁   


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12020
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ