ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠡᠷ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ


ᠦᠦᠷ ᠵᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ‍ᠤ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ
ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠬᠦᠪᠰᠦᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠮᠡᠷ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠢᠯ ᠡ᠊ᠠᠳᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ
ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠢᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ

ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠳᠠᠷᠬᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠪᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ
ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ
ᠭᠡᠷ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠨᠭᠭᠡᠵᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 34860
ᠴᠠᠭ᠄ 2020 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 07
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ