ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠮᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ 50 ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠤ ( ᠪᠠᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ) ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠤᠠᠠᠠᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠷᠢᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠳᠤ ᠺᠠᠯᠼ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠺᠠᠯᠼ ᠢ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ︔ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠠᠯᠼ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠥᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E᠂ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠠᠪᠣᠰᠠᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠭ ᠫᠧᠫᠲ᠋ᠢᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠺᠦᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠮᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠰᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠦᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠯᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠠᠮᠤ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ 500 ᠊ᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠳᠤ 48.5 ᠊ᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ 8.5 ᠊ᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠥᠭᠡᠭᠦ᠂ 0.5 ᠊ᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠱᠧᠨ ᠨᠦᠩ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠪᠢᠰᠦᠯᠡᠭᠦ (ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ) ᠊ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠨᠤᠠᠠᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ) ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠳᠠᠭᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ 5 ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ 8 ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨᠣ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠲ᠋ᠸᠷᠢ ( ᠯᠤᠠᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ) ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠥᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠦ᠂ ᠳᠢᠳᠢᠮ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠥᠢᠳᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠠᠠᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠥᠳᠡᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠤᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠥᠨᠡᠩᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠊ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3936
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ