ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠨ ᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠳᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ

ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ

ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠦᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10751
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ