ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ

ᠭᠡᠷ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠰᠪᠠᠯ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠮᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4885
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ