ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ  

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠰᠥ᠋ ᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠳᠠᠢ  

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠳᠠᠢ  

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ  

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ  

ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠁   

ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ  

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ  

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ  

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ  

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ  

ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ  

ᠥᠭᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ  

ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠁   

ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ  

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ  

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠁   


          (ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠠᠯᠳᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ)


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3026
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ