ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ

ᠴᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ

ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ

ᠭᠠᠯᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯᠴᠠᠭᠤ

ᠠᠳ᠋ᠤᠭᠤᠳ ᠪᠡᠯᠴᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠬᠥᠷ ᠨᠢ

ᠳᠠᠨᠢ᠍ᠯ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢ᠍ᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳ᠋ᠥᠨ᠎ᠠ

ᠬᠡᠨᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠱᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢ᠍ᠵᠥ

ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠮᠡᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠁

ᠡᠨᠡ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢ᠍ᠪᠠᠭᠤᠳ

ᠠᠯᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠢ᠍᠊·ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ [ ᠥᠬᠥᠰᠢ᠍ᠨ ᠴᠢ᠍᠊·ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ] ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 50946
ᠴᠠᠭ᠄ 2017 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ