ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠲᠤᠰ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ (ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ