ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦ᠋ᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9478
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ)

 

ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠯᠠ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ

 

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ