ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ THE HU
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ THE HU ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4127
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠵᠠᠨᠴᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠵᠠᠨᠴᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠴᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ

ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ

ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠤᠭᠲᠤᠷᠲᠤ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

 

ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠶ᠎ᠡ

 

ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠵᠠᠭᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠨ ᠨᠢᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠲᠦᠮᠡᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ

 

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

 

ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠬᠦᠯᠳᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ

ᠨᠦᠮᠦᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠦᠳᠦᠯᠳᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠶ᠎ᠡ

 

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

 

ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠶ᠎ᠡ

ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡᠲᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠷᠭᠢᠶ᠎ᠡ

ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋ ᠊᠊᠊᠊ ᠬᠦ᠋᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ