ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 25298
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠥᠨᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ

 

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ