ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 995
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠦᠳ᠋ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢ᠍ᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦᠢ

 

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠡ ᠬᠦᠢ

ᠨᠠᠷᠭᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠡᠷᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠬᠦᠢ

 

ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠽᠠᠨᠳ᠋ᠡᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠡ ᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠬᠦᠢ

 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠬᠦᠢ

ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠢ

 

ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠵᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠬᠦᠢ

ᠬᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠤᠷᠢᠳ᠋ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠤᠮᠪᠢᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠢ

ᠬᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠤᠮᠪᠢᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ