ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠯ·ᠭᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ·ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19448
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ

    ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ᠌ ᠪᠠᠨ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤᠷᠮᠣᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

    ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

    ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

    ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ