ᠳᠣᠢ᠌ᠩᠬᠤᠷᠵᠠᠪ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4461
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡᠳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠠᠱᠤᠸᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠮᠥᠮᠥ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠤᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠥᠮᠥ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠤᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡᠳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠳ᠋ᠦᠳᠦ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠠᠱᠤᠸᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠦ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠰᠢ ᠶᠠ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠳᠦᠢᠩᠬᠤᠷᠵᠠᠪ

ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠳᠤᠢᠩᠬᠤᠷᠵᠠᠪ

ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ