ᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11329
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠢ

ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ

ᠪᠤᠭᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

 

ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠤᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠢ

ᠰᠢᠳᠡᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ

ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠪᠤᠭᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

 

ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠡ

ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ 1 ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ