ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8518
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠭᠦ

 

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠭᠦ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ