ᠭᠦᠶᠦ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠡ ᠭᠦᠶᠦ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12675
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ

ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠰᠠᠮ ᠵᠤᠪᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ

ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠦ

ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠦᠦ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠮ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠮ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

 

ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠣᠴᠢᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠨ ᠦᠨᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠦᠡᠵᠢᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠳᠦᠳᠡᠭ᠌

ᠰᠡᠭᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠳᠠᠭ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠮ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

 

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌

ᠣᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠳᠡᠭ᠌

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ

ᠴᠢ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠭ

ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠣᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠮ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ