ᠡᠵᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠠᠨᠳᠢᠭ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠠᠨᠳᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1036
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠡᠭᠦᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠡ ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠦᠭᠡᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠦᠷᠦᠴᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ

 

ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ᠍ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠰᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠡᠵᠢ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳ᠋ᠡᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠍ᠯᠪᠤᠰᠤ ᠮᠠᠨᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠰᠬᠦ ᠪᠠᠷ

ᠦᠷᠦᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯᠳ᠋ᠦ ᠡᠵᠢ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠳ᠋ᠦᠯᠵᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳ᠋ᠠᠮᠠᠷ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ