ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21235
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ

ᠳᠡᠪᠠᠷᠡᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

    ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ

    ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ

    ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

    ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ

    ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ

    ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠᠳᠪᠠᠴᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

    ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ

    ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ

    ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠨ

ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

    ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ

    ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ

    ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ