ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21259
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ)

 

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠱᠥᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠱᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠡ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ

    ᠭᠦᠰᠡᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠭᠢᠰᠠᠪᠠᠴᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠮᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ

    ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠡ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ

    ᠭᠦᠰᠡᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠭᠢᠰᠠᠪᠠᠴᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠮᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ

    ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

    ᠭᠦᠰᠡᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠭᠢᠰᠠᠪᠠᠴᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠮᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ

    ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ