ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴ·ᠤᠶᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠰ·ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠌
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠰᠡᠷ᠊ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11861
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠤ·ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ᠂ ᠰ·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌)

ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠲᠥᠮᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠵᠢᠮᠡᠷ ᠡ

ᠪᠤᠷᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠲᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠡ

ᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠰᠭᠡᠮᠡᠷ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ

ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠬᠠᠶᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠨᠢᠮᠠᠷ ᠡ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢᠯᠮᠠᠷ ᠡ

ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠰᠡᠩᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠵᠥᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠡ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠮᠠᠷ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ

ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠰᠤᠮᠠᠷ ᠡ

ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢᠯᠮᠠᠷ ᠡ

ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠦᠢᠴᠡᠮᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠮᠡᠷ ᠡ

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠮᠠᠷ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ

ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ

ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ