ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12869
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠲᠠᠩᠬᠠᠰ ᠲᠠᠩᠬᠠᠰ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ

 

ᠬᠡᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠩᠭᠦᠰ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ

 

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠦᠭᠡᠳᠡᠩ ᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠴᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ

ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ

 

ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠴᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ

ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ