ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 44211
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠰᠢᠷᠡᠮᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ)

 

ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠪᠠᠢ

ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠢ ᠬᠦᠢ

ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡ ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡ ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠢᠨ

ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠰᠠᠪ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠠᠢ

ᠰᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠯᠠᠢ᠌ᠪᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠯᠠᠢ᠌ᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡ ᠭᠦᠢ ᠴᠢᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ