ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7560

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁