ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6392

ᠳᠤᠯᠹᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠌ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 《ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠰ》ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁