ᠴ·ᠬᠤᠯᠠᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9453

ᠴᠤᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ 1968 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1994 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1994 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠤ᠋ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ 1999 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠭᠦᠨᠵᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ》ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨМЗЭ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠂ 2002 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡ》ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ 1994 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠃  

ᠴ·ᠬᠤᠯᠠᠨ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁