ᠳ·ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8461

ᠳᠤᠭᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ 1958 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ‍᠊ᠤ᠋ᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠪᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠤᠢ᠌ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ 《ᠤᠳᠤ》ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯᠲᠤ(2010)᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠃

 

ᠳ·ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁