ᠫ᠊·ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8834

ᠫᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ᠃ 1939 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1960 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠮᠤᠷᠢᠳ》᠂ 《ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ》᠂ 《ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ》᠂ 《ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ》᠂ 《ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠡᠯᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃  

ᠫ᠊·ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠫ᠊·ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁