ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8728

ᠬᠢᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠢᠯᠢᠴᠢ ᠴ·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠃  

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁