ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4514

ᠬᠢᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠢᠯᠢᠴᠢ ᠴ·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁