ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠤᠯᠤᠨ 1437 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1465 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠯᠠᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠡᠡᠯᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠤ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠯᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

1452 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠡᠪᠳᠡᠨ ᠢ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠮᠤᠤᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠸᠠᠩ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ (ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠮᠦᠨ) ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠤᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠌ᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

1466 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠤᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠤᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠨ 1465 - 1466 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠳᠡ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︕

ᠪᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︕》 ( 《ᠯᠣ᠊ · ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ》 ᠡᠴᠠ ᠡᠰᠢ ᠳᠡᠳᠡᠪᠡ) ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5416
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23