ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ


ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠤᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠹ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠳᠺᠦᠧ


ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠃ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠤᠠᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠰᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠰᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ 《ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠤᠩᠬᠤᠷ》 ᠭᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠤᠩᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠤᠠᠪᠠ᠃ 《ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠭ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠶᠤᠩᠬᠤᠷ》 ᠬᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 《ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠣᠭᠤ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ᠃ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠵᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠮᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠭᠦᠷᠵᠡ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠭᠤ ᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠤ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠴᠠᠷᠢᠯ ᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠦᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠬᠤᠧᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠰᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠵᠡ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠦᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠯᠤ ᠦᠰᠦᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ᠃ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠵᠤ》 ᠣᠢ᠌ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠯᠠ ᠣᠬᠤᠶ᠎ᠠ︕ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠩᠬᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ 《ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠳᠤᠯᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠨ ᠣᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠴᠤ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠰᠢ ᠴᠣᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠵᠢᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ 《ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ》 ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ︕ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠵᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠ》 ᠵᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ 《ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠳ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠪᠣᠷᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ 《ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ 《ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ》 ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠰᠤᠠᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠮᠳᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ 《ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠ》 ᠳᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠭᠡᠤᠨ ᠶᠤᠩᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠭᠳᠤᠷ ᠡᠰᠢᠳᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠤᠩᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ 《ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠ》 ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠬᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ ᠣᠤᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠠᠵᠤ ᠳᠦᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ᠄ 《ᠮᠦᠨ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠰᠢᠩᠰᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠣᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︕》 ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠱᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠭᠡᠷᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂ ᠡᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ︕ ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠴᠢᠭᠢ ᠳᠦᠯᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ︖ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ︕ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠃ ᠳᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠳᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠱᠤᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ︕ · ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠠᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠦᠯᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠦ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ︕ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠦᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

《ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ︕ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠠᠭ ᠰᠢᠤ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠢ︕ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠯᠴᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ [ᠫᠠᠶᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︕ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ 〈ᠭᠤᠸᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠭ〉 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠁》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠨᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ 《ᠵᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠡᠷ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠯᠠᠪ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠴᠢ ᠣᠪᠵᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ︕》

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠬᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠁

ᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠯᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ (1890 ) ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷᠨᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠶᠠᠷᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠢᠩᠳᠤ ᠲᠦᠯᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠣᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠪᠢᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠤᠴᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠣᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ( 1900) ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠯᠴᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤᠢ᠃

ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠮ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠷᠢ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ( 1902) ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ( 1903) ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ᠄ 《ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠵᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠤᠬᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩᠫᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢᠳᠡᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠥᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠠᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄ 《ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠵᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠡᠷᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠠᠮᠪᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠮᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠣᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠫᠦᠰᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠣᠳᠤᠷᠢᠤᠠᠴᠤ ᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠰᠢᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠡᠷᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠣᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠭᠦᠪᠴᠢᠳᠡᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠪᠴᠢᠳᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ᠃

ᠰᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠮ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠢ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠢ ᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠳᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠠᠪᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠳᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠶᠡᠷᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠣᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠪᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠤᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠡᠷᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠪ ᠭᠤᠮᠪᠤᠰᠥᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠣᠪ ᠭᠤᠮᠪᠤᠰᠥᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠤᠳ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ 《ᠰᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠷᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠁ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ︕ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠪᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠠᠯᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠳᠠᠮᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠠ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠠ︕ ᠳᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠡ︕ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠤᠯᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ︕ ᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦᠯᠡᠷ ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪ ᠭᠡᠮᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦᠪ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢ︕ ᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠣᠰᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠦᠳᠳᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠤᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠭᠳᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠮᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠰᠤᠭᠤ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠳᠤᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠨᠠᠨ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠮᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠵᠤᠩᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠎ᠠ︕ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠠᠴᠢ︕ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠠᠴᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠭᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠨ》 ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠪᠠᠬᠠᠨᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ︕ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠵᠡᠡᠴᠢᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠤᠯᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠮ ᠴᠤᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ·ᠮᠠᠮ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7561
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ