ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ 1326 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 1332 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠩᠽᠦᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ (ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠵᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠣᠱᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠯᠤᠠᠠᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠳᠠᠷ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠭᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1329 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠽᠦᠩ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠥᠭᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠸᠸᠠᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠪᠣᠱᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠷᠢᠡᠴᠢᠪᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠯᠥ᠋ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨᠡᠳᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠪᠡ᠃

1332 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠤᠯᠡᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ (ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) 1332 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5860
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23