ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ

ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠫᠣᠯᠢᠶᠤᠨ


ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠴᠢᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠭᠯᠢᠭ᠍ᠡᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠄

《ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠯᠢᠭ᠍ᠡᠴᠢ᠄

《ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠪᠰᠠᠭ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠦᠰᠦᠷᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠄

《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨᠡᠢ ᠣᠴᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠴᠢᠬᠤ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠤᠠᠴᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠭᠠᠷ ᠥᠷᠡᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠰᠢᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠄ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠣᠭᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠰᠤᠠᠳᠤᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠷᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠦᠪᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠶ 《ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ》 ᠪᠣᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠽᠢᠦᠫᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠭᠤᠳᠤᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠩ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠱᠤᠷᠤ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠥᠪᠠᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠰᠭᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠭᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠽᠢᠦᠫᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠂ ᠭᠧᠪᠦᠯᠢᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠳᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠰᠤᠭᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠨᠦ ᠭᠦᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄

《ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠨᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ︖ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠂ ᠭᠧᠪᠦᠯᠢᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6964
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29