ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠤᠶᠡᠨ 1555 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 1593 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠮ ᠴᠤ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠡᠡᠵᠤ ᠡᠡᠡᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1593 - 1603 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1603 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5517
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23