ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ 1539 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 1558 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ (ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ) ᠊ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ (ᠤᠷᠳᠦᠰ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠳ᠂ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠡᠪᠦ) ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠡᠭᠤ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠴᠢᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠡᠮᠦᠳᠡᠢ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠤᠢ᠌ᠵᠡᠩ ᠰᠤᠪᠠᠡᠡᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠥᠷᠦᠭᠡ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠠ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠡᠰᠦᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠡᠵᠤ ᠡᠡᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠷᠴᠢᠳ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠭᠦᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠢᠬᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠡᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠶ‍ᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠮᠢᠳᠡᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠪᠠᠠᠠᠠᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠡᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠳᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠡᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠶ‍ᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠢᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠢᠩᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠯᠤ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ 1574 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠪᠠᠠᠠᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠠᠠᠠᠠᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1577 - 1578 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠡᠡᠵᠤ ᠡᠡᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1558 - 1592 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1592 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5486
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23