ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ

ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶ‍ᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠦᠯᠭᠢᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠧᠨ ᠯᠥᠸᠧ ᠭᠧᠩ


ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠶ‍ᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠵᠢ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠰᠤᠠᠳᠤᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠰᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠯᠭᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠯᠮᠤᠰᠤᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠰ ᠣᠷᠭᠢᠷᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠤᠯᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠣᠨᠢᠭᠤᠯ ᠨᠥᠭᠡ ᠣᠷᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠡᠪᠦᠷᠭᠤ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠢᠰᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠶ‍ᠤᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠭᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠡᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠯᠡᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠠᠶ‍ᠤᠯᠳᠤ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠵᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠪ ᠲᠤ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠴᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠴᠥᠯᠡᠭᠦ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠂ ᠸᠢᠷᠤᠰ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠳᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 《ᠭᠠᠯ ᠹᠷᠦᠡᠲ᠋》 ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ᠂ ᠣᠶ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰᠴᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠢ 《ᠠᠮᠠ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ》 ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ 《ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠯᠦᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠶ‍ᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠦᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ 《ᠰᠡᠦᠭᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡ》 ᠤᠩᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶ‍ᠤᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ 《ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ 《ᠭᠡᠷ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ‍ᠠᠰ ᠳᠠ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠨᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠠ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠳᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 《ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠣᠢ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠶ‍ᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠶ‍ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠩ ᠢ ᠥᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠪᠣᠰᠭᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠯᠠ ᠳᠢᠶ‍ᠠᠠᠱᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠪᠣ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠮᠤᠯᠠᠩᠮᠠ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠯᠭᠦᠭᠦ ᠦᠶ‍ᠠᠰ᠂ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠶ‍ᠤᠵᠤ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠪ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭᠦᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶ‍ᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠣᠷᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠮᠠᠵᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠩᠭᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠢᠶ‍ᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠬᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠦᠶ‍ᠠᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠨᠢᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶ‍ᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠷᠥᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠭᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ‍ᠡᠳᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠡᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠭᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠶ‍ᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠴᠥᠩᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠴᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠨ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠦ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶ‍ᠡᠯ ᠨᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠨᠢᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠭᠦᠰᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯᠵᠤ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩᠭᠦᠯ ᠳᠤᠩᠬᠤᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠰᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠤᠬᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠵᠠᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠦᠷ ᠮᠤᠳᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶ‍ᠠᠭ ᠯᠠ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8914
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29