ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠡᠡᠡᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠭᠤᠳᠡᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ 1359 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1389 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

1390 ᠡᠤᠨ (ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠷᠪᠦᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠮᠦᠷ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

1391 ᠡᠤᠨ (ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1392 ᠡᠤᠨ (ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠶᠠᠠᠴᠠᠩ ᠸᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠥᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠯᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠦᠨ ᠴᠤ 1392 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5452
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23