ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ 1208 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠤᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ) ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1251 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡ ᠤᠷᠦᠮᠡᠡᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ (1230 ᠡᠤᠨ) ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠯᠤᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ᠂ 1234 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠭᠦᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) 1232 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠤᠯᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1235 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ 《ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1236 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠤ (ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠮᠦᠨ)  ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ 1236 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃

1237 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠸᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠨᠡᠩᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠴᠢᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ᠄ 《ᠸᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠷᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠸᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠷᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ 1238 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠡᠡᠰᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠤᠴᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ 1238 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1241 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠵᠤ᠂ 1246 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1248 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠂ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ 1219 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠴᠢ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ) ᠄ 《ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠢᠳᠡᠰᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠦᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ᠂ 1179 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ) ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠡ᠊ᠨᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠴᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠰ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ 1238 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠸᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ (ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠮᠦᠨ) ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠯᠡᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠪᠡ᠃

1246 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠪᠡ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1248 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠮᠢᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠮᠤᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠮ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠷᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ᠄ 《ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠴᠡᠷᠡᠡᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠴᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ (ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ) ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ (ᠬᠠᠭᠠᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠊ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠰ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠦᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠪᠠᠷᠰᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠤᠨᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠄ 《ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠡᠡᠮᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠡᠪᠢᠶᠡᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ᠂ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠦᠰ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠷᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠰᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ᠂ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠥᠴᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠰ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠡᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠡᠳ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ᠄ 《ᠴᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠠᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃

ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ 1251 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠪᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡᠰᠡᠷᠡ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠪᠠ ᠨᠤᠭᠳ (ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ) ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠰᠭᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠠᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠠᠠᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠤᠠᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ (ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠊ᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠴᠥᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠦᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠮᠥᠩᠭᠡ (ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠂ ᠪᠦᠷᠢ (ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ) ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠨ ᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠮ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠰ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ 《ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ》 ᠊ᠢ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠡᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠯᠪᠡ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠷᠦᠨᠡᠳᠤ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠡᠡᠵᠢᠯᠯᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1253 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠥᠷᠦᠨᠡᠳᠤ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ 1253 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1259 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠳᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1252 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠠ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠠᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1253 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠦᠰ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠊ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1254 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠷᠠᠠᠺ ᠸᠠᠩ ᠯᠦ‍‌ᠶᠢᠰ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠸᠸᠯᠢᠶᠠᠮ ᠷᠥᠪᠷᠥᠭ᠌ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠪᠡ᠃

ᠸᠸᠯᠢᠶᠠᠮ ᠷᠥᠪᠷᠥᠭ᠌᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ 《ᠸᠸᠯᠢᠶᠠᠮ ᠷᠥᠪᠷᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠡᠦᠰᠤᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠡᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠯᠪᠣᠳᠠᠢ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲ᠋ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠥᠢᠷᠡᠡᠡᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠼᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠷᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠠᠠᠠᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠥᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠢᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠥᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠥᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠭᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠡᠵᠢ ᠁

ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠳᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠤᠳᠡᠰᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠡᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠥᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠥᠭᠦᠦᠡᠴᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠡᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠯᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠨᠦᠭᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠸᠰᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠴᠤ ᠱᠠᠯ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠢ᠄ (ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠯᠦᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠵᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠭᠡᠢ)》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

1257 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠪᠠᠰᠦᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1258 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠡᠩ) ᠵᠢ᠌ ᠳᠤᠪᠳᠦᠯᠦᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠡᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠱᠠ) ᠵᠢ᠌ ᠳᠤᠪᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠤᠨ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠦᠭᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1259 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᡁᠸᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠸᠴᠦᠸᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠵᠢ᠌ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᡁᠸᠵᠸᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ 1259 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᡁᠸᠵᠸᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠥᠢᠷᠡᠯᠴᠡᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠢᠶᠤᠤ ᠢᠤᠢ ᠱᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠦᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8037
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23