ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠮᠦᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠩ ᠡᡁᠸᠩ


ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠤᠠᠬᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠳᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲ᠋ᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠡᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠶ᠎ᠠ : ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠥᠶ‍ᠡᠰ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠬᠤᠯᠭᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠨᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︖

ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠭᠢᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠭᠦᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠠᠵᠤ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠃ ᠥᠨᠡᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠨᠢᠰᠴᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠃

ᠲ᠋ᠠᠨᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠤᠮ ᠰᠢᠤ ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7098
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22