ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠬᠤᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠩ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠠᠤᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠭᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠤᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠢᠢ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠢ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠴᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ 《ᠭᠢᠯᠠᠰ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠴᠢᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠭᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠦᠡᠳᠡ ᠰᠡᠭᠡᠰᠭᠢᠵᠤ 《ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠤᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠡᠷᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠡᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠵᠤᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ 《ᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠡᠵᠦᠭᠤ》 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠨᠢᠨ ᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠦᠷᠠᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ 《ᠡᠷᠭᠡ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ》 ᠊ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ 《ᠳᠢᠭ ᠳᠢᠭ ᠁》 ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠠᠩ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠪᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠦᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠦᠰᠢᠯ ᠭᠢᠰᠠᠯ᠂ ᠢᠯᠠ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠨᠢᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠰ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠢᠷᠠᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶ‍ᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶ‍ᠠᠷᠢ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠩ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠡᠴᠢᠷ ᠭᠡᠪ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠷᠬᠠᠮᠤ︕


ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ


ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ 1958 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠨ 25 ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠤᠮᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠣᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠶ‍ᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1980 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠦᠨᠠᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠭᠠᠷ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠷ ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠰᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7850
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29