ᠭᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1377 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1400 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᡁᠥᠩ ᠡᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠤ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠴᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠤ ᠸᠧᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠵᠠᠪ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠤᠯᠳᠡᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠳᠦᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠡᠮᠰᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ (ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ (ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ) ᠊ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ 1399 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠢᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠯᠡᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠷᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1402 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ 1400 - 1402 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5815
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23