ᠲᠦᠪᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ 1304 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1329 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠸᠸᠠᠽᠦᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠡᠶᠡᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠡᠩ᠂ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠮᠥᠨ᠃ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1323 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ) ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠺᠠᠩ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ) ᠊ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1328 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠶᠠᠠᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠶᠠᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ) ᠊ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

1329 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠤᠬᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠯᠴᠠᠭᠠᠭᠢ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠳᠦᠪᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠩᠠᠠᠠᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠵᠤ 《ᠵᠧᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠸᠩ ᠶ‍ᠦᠤ》 ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ (ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠸᠡᠩᠭᠡᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠪᠣᠱᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ (ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨᠡᠳᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1332 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1328 ᠡᠤᠨ ᠤ 9 - 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ1329 ᠡᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ - 1332 ᠡᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5647
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23