ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ 1215 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠥᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠡᠷᠢᠡᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ 1260 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1246 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃

1251 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1252 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ 1253 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠬᠠᠳᠡᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

1258 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠧᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠡᠩ ᠮᠦᠨ) ᠵᠢ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ 1259 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠧᠵᠸᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠡ᠊ᠨᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠧᠵᠸᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠡᠰᠡ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠮᠥᠷᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 1260 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠺᠠᠢ ᠫᠢᠩ᠌ ᠹᠤ᠋ (ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ) ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠤᠳᠦᠮᠰᠢᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1260 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠺᠠᠢ ᠫᠢᠩ᠌ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠡᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠺᠠᠮᠺᠠᠮᠵᠢᠳ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1261 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠠᠷᠢᠡᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠢ ᠫᠢᠩ᠌ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠡᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ 1264 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ᠋ᠳ᠋ᠥ᠋ ᠯᠢ ᠳᠠᠨ (ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ) ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠯᠢ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠢᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠯᠢ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ 1264 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃

1267 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠵᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠤᠸᠠᠠᠱᠤᠸᠠᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠤ ᠵᠸᠩ ᠢ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠠᠱᠤᠸᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠶᠠᠩ᠂ ᠹᠠᠨ ᠴᠸᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ 1273 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃

1274 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ 1276 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ 1279 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1264 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠶᠢᠡᠨ ᠺᠠᠢ᠌ᠫᠢᠩ᠌ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠡᠵᠢᠩ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ) ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠮᠳᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠦᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠢ᠌ᠫᠢᠩ᠌ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1272 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠳᠤ (ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ) ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1272 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠢ ᠤᠷᠭᠢᠨ ᠵᠥᠩᠳᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ) ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠠᠠᠠᠪᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠢ 1269 ᠡᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠳᠦᠪ ᠲᠤ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠪ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠥᠯᠭᠡ᠂ ᠹᠤ᠋᠂ ᠵᠧᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠤᠮᠤᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠠᠠᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1272 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1289 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1286 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠤᠳᠴᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠡᠳᠡᠰ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦᠷ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠡᠳᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1287 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠯᠳᠦᠯᠤ (ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲ᠋ᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠪᠠᠰᠦᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠦᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1283 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1266 ᠡᠤᠨ ᠡᠴᠠ 1273 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ 1274 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠠᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠴᠠ ᠴᠢᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠯᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠡᠮᠢ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ 1281 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠹᠠᠨ ᠸᠧᠨ ᠭᠦ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 4500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠯᠭᠡ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠭᠡ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠪᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠢᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 1282 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠠᠴᠸᠩ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ 1284 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ (ᠵᠧᠨ ᠨᠠᠨ ᠸᠠᠩ) ᠵᠢᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠨᠴᠸᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠠᠴᠸᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

1284 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠡᠡᠨᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ 1287 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠡᠨᠡᠮ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1288 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠨᠡᠮ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃

1277-1287 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1287 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠪᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

1292 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠧᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1275 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠢᠲ᠋ᠡᠯᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠡᠯᠪᠡ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ 《ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠄

《ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠵᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠡᠪᠢᠶᠡᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠠᠳᠬᠤᠬᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠡᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠬᠰᠡᠭᠠᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠡᠡᠪᠢᠶᠡᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠥᠨᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠁

ᠤᠳᠤ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠠᠮ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠪ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠤᠯᠡᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠸᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠢ᠌ᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠡᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ》 (ᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠢ 《ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠡᠳᠡᠪᠡ) ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠣ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄

《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠯᠢᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠁ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠤᠳ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠡᠢ ᠤᠩᠭᠢᠷᠡᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ (《ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠠᠢ)᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ 1260 ᠡᠤᠨ ᠡᠴᠠ 1294 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ 1294 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11356
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23