ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ 1186 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠦᠷᠳᠠ ᠥᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠃

1229 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

1203 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ 《ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠢᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠠᠠᠤᠯ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

1204 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠰᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠦᠡᠡᠳᠦᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

1211 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ) ᠂ ᠵᠥᠴᠢ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ) ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠦᠨ ᠨᠸᠢ ᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠭᠦᠶᠡᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ) ᠂ ᠲᠦᠩ ᠱᠸᠩ (ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠶᠡᠨ) ᠂ ᠰᠥᠸᠧᠵᠧᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠭᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠡ ᠤᠷᠴᠢᠮ) ᠂ ᠢ᠌ᠩᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠸᠩ ᠪᠦ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤᠨ) ᠂ ᠨᠢᠩᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠰᠢᠶᠡᠨ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠵᠸᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠴᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠠᠤᠨ · ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢᠭᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠡᠡᠭᠤᠳᠡᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 1212 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠥᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷ ᠡᠡᠮᠡᠷᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1213 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠴᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠡᠡᠡᠩᠱᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠵᠤ᠂ ᠫᠢᠩᠶᠡᠩ (ᠱᠡᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠶᠠᠩ) ᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠩᠱᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠱᠡᠨ ᠰᠢ᠂ ᠡᡁᠸᠪᠧᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠵᠸᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

1215 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠰᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ︕ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠨᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠤᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠦᠨᠦᠡᠡᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖》 (ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠡᠰᠳᠢᠷ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠭᠡᠪᠡ᠃

1219 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠲ᠋ᠷᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠤᠲ᠋ᠷᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠡᠤᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1220 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠨᠠᠯᠴᠤᠭ ᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠹᠷᠤᠠᠲ᠋ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠠᠢ᠃

1220 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1220 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠶᠡᠰ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠦᠴᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠥᠷᠭᠡᠡᠴᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠮᠠᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ 1221 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

1221 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ 《ᠰᠢᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠪᠡ᠃ 1222 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠱᠥᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠽᠠᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

1223 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠦᠢᠯ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠽᠪᠧᠺ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠡᠩᠨᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠡᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

1225 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

1225 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠠᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

1229 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠥᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃

1230 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠡᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃

1231 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠯᠥᠸᠧ ᠶᠠᠩ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠢ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ) ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠪᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃

1232 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

1233 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

1234 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠼᠠᠢ ᠵᠸᠤ (ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠥᠶᠠᠩ) ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠡᠡᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠢ᠌ᠽᠥᠩ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠥᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ 1230 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1234 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ 1235 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠸᠩᠳᠥ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠦᠴᠤ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠸᠡᠩ ᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠭᠠᠩ) ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) 1237 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠸᠡᠩᠵᠸᠤ (ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠂ ᠴᠢᠵᠸᠤ (ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠂ ᠰᠣᠢ᠌ᠵᠸᠤ (ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢ᠌ ᠰᠢᠶᠠᠨ ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠵᠸᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ (ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠵᠢ᠌ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠯᠡᠨ ᠵᠸᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶ‍ᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1235 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠸᠡᠩ᠂ ᠭᠦᠷᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠴᠦᠮ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ《ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠴᠢ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ) ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠳ᠋ᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1236 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠢ ᠴᠦᠯᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠫᠣᠯᠠᠠᠳ᠋᠂ ᠮᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ (ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢ) ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠢᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠸᠢᠶ‍ᠸᠨᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠷᠡᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1242 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1241 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1229 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 1241 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠦᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ 《ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠤᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠪᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠤᠰᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠭᠡ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠦᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠡᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠯ ᠭᠦᠰᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠪᠠ ᠪᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠤᠳᠴᠢᠭᠢᠨ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠠᠠᠠᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠵᠦᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠡᠡᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠ ᠪᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠥᠢᠯᠡᠳᠴᠡᠢ︕》 (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ) ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 1225 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰᠡᠡᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠠᠠᠱ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠢᠯ ᠬᠤᠳᠡ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10475
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23