ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠱᠢ

ᠡᠰᠡᠨ 1407 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ 1453 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1454 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠡᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠴᠢ᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1434 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

1438 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

1439 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠦᠩ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠨ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠭᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠠᠠᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠥᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠶᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1444 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠵᠸᠤ᠂ ᠬᠠᠠᠲᠦᠩ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠸᠸᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1444 - 1446 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠷᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠨᠡᠡᠴᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

1449 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠥᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠮᠪᠦᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠤᠳᠡ ᠨᠢᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠳᠦᠮᠪᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠢᠰᠦᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠩ᠂ ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

1450 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠥᠢᠷᠡᠳ (ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ 1449 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ 1451 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠄ 《ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠢᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠥᠭᠦᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ (ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠳᠤᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ) ᠊ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1453 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠴᠦᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠡᠮᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠴᠦᠮ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠳ᠋ᠠᠢ᠌ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ 1453 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ 1454 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠡᠪᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠥᠰᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠰᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠰᠡᠨ 1453 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ 1454 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠬᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8163
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23