ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ 1285 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ 1311 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠷᠸᠠᠽᠦᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠬᠤᠳᠡᠢ ᠨᠡᠷ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠩᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠨᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠦᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠡ (ᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠢ 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠢᠷᠡᠭᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠡᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠡᠵᠢ︖ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ 1313 ᠡᠤᠨ (ᠬᠤᠸᠡᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ 1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠄ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠤᠰᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠳᠦᠭᠦ ᠭᠡᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠤᠠᠠᠠᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠡᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠮᠰᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠡᠭᠡᠯ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

1320 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1311 - 1320 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6139
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23