ᠦᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠡᠦᠭᠦᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ 1399 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠤᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 1403 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠡᠳᠦᠰ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ᠄ 《ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠤᠯᠡᠭᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠡᠰᠡᠭᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠡᠴᠠ ᠄ 《ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠠᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠤᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠪᠡ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠰ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠡᠡᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠥᠭᠢᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠰ ᠡᠪᠣᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1399 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1403 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1408 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ 1403 - 1408 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

1411 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠪᠣᠶᠠᠠᠰᠢᠷᠢ) ᠊ᠢ᠌ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ (ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠊ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

1415 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠡᠮᠦᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ (ᠪᠠᠳᠦᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ) ᠵᠢ᠌ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠭᠦ (ᠪᠠᠰᠡ ᠢᠰᠦᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) 1387ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1415 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1425 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5714
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23