ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ 1426 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1472 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1453 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠳ᠋ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠷᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠢ ᠤᠴᠡᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠢᠰᠦᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ (ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠢ) ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃

ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠪᠠᠭᠡᠷᠰᠡᠨ᠂ ᠢᠰᠦᠳ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠦᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠷᠤᠰᠪᠠᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠪᠠᠷᠳᠤ ᠵᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠡᠷᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠳ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠴᠢ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1453 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠢ ᠤᠴᠡᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠡᠮᠵᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠡᠮᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ 《ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠨᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌》 (ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠨ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠦᠴᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠡᠡᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠤᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠤᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠡᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠡᠷᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠨ 1479 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠡᠷᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠡᠵᠠᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠡᠡᠳᠦᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠯᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠮᠢᠳᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠥᠨᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠤᠬᠳᠦᠯᠦᠭᠠᠳ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠨᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠠᠠᠠᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠤᠨ 1479 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ 1472 - 1479 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8127
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23